De intake heeft als doel om kennis te maken, uw klachten te inventariseren en tot een diagnose en behandeladvies te komen. Dit dient vooral om na te gaan of PsychoCura een voor u passend behandelaanbod heeft. Meestal zijn hiervoor twee tot drie gesprekken van 1-1,5 uur nodig. In sommige gevallen zal u ook gevraagd worden een of meer vragenlijsten in te vullen.

Wat moet u meenemen naar de intake?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • Uw zorgverzekeringspas of -polis
  • Een medicatie-overzicht (met daarop zowel huidige medicatie als de medicatie-historie) van uw apotheek*
  • Indien beschikbaar: een recent overzicht van de uitslagen van bloedonderzoek**
  • Eventuele brieven, verslagen of behandelplannen van eerdere behandelingen***


*Indien u medicatie gebruikt, is het belangrijk dat u bij uw apotheek van tevoren een actueel medicatie-overzicht (waarop zowel uw huidige medicatie als uw medicatiehistorie is vermeld) vraagt en dat meeneemt naar het eerste intakegesprek. Dit geldt ook wanneer u uitsluitend wordt verwezen voor psychotherapie. Omdat medicatie invloed (zowel positief als negatief) kan hebben op uw klachten, is het belangrijk dat de psychiater dit betrekt bij de diagnostiek.

**Indien de verwijzing is bedoeld om u in te stellen op medicatie of om uw medicatie te wijzigen of af te bouwen, verzoek ik u om voor het eerste intakegesprek via uw huisarts een algemeen bloedonderzoek te laten doen (o.a. spiegelbepaling, bloedbeeld, ontstekingswaarden, leverfunctie, nierfunctie, schildklierfunctie, glucose, cholesterol). Als de uitslag van het onderzoek reeds beschikbaar is, is het prettig als u deze meeneemt naar het eerste intakegesprek.

***Als u beschikt over brieven met betrekking tot eerdere behandelingen, kan het nuttig zijn deze mee te nemen. Zo kunnen we namelijk samen bekijken wat bij u reeds geprobeerd is en wat voor u wel en niet passend was. Indien u op dit moment ook in behandeling bent bij een andere zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelplan dat door deze zorgaanbieder is opgesteld meebrengt naar het eerste intakegesprek. In dat geval is het namelijk belangrijk dat de behandelingen door de verschillende hulpverleners goed op elkaar worden afgestemd.


Aan het einde van de intakegesprekken bespreken we samen of PsychoCura voor u een geschikt behandelaanbod heeft. Indien dat het geval is, wordt een behandelplan opgesteld. Indien PyschoCura voor u geen passend behandelaanbod heeft, wordt u terugverwezen naar de verwijzer, met daarbij ook een concreet advies over de behandeling die meer passend/geschikt lijkt.

De huisarts (of andere verwijzer) wordt van de belangrijkste conclusies en het behandeladvies telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit laten weten. In dat geval wordt volstaan met een zeer korte brief, waarin alleen wordt vermeld of u al dan niet in behandeling komt bij PsychoCura.

Hieronder kunt u eventueel een pdf van deze pagina downloaden, zodat u alles bij de hand hebt.